ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές αξίες της, για την εφαρμογή των αρχών της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (www.esed.org.gr/web/guest/code-listed).
Οι Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία αναφέρονται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και οι λόγοι της μη συμμόρφωσης οι οποίοι εξηγούνται και αιτιολογούνται με σαφή τρόπο.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ