27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/01/2023

09/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/01/2023

04/01/2023

Ολοκλήρωση μερικού φορολογικού ελέγχου

09/12/2022

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022

28/09/2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

22/09/2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

30/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ 30 6 2022

09/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30 06 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021
11/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

09/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ